Elektromobilita pro samosprávu

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

Příjem žádostí: 6. 6. 2022 – 15. 12. 2023

Alokace: 600 000 000 Kč

Ekomobilita

Ministerstvo životního prostředí v programu Nová zelená úsporám poskytuje dotaci na dobíjecí bod pro elektromobil v rodinných nebo bytových domech. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Příjem žádostí: od podzimu 2021

Dotace – rodinné domy: 30 000 – 60 000 Kč

Dotace – bytové domy: 45 000 Kč

Fotovoltaické systémy

Ministerstvo životního prostředí v programu Nová zelená úsporám poskytuje dotaci na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Příjem žádostí: od podzimu 2021

Dotace – rodinné domy: 40 000 – 200 000 Kč

Dotace – bytové domy: až 500 000 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Příjem žádostí: 5. 5. 2022 – 30.6.2023

Alokace: 1 725 000 000 Kč

Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Dotace je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.

Příjem žádostí: připravuje se – 30.6.2024

Alokace: 3 500 000 000 Kč

Zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Pomocnou ruku jim podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 2,1 miliony korun na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Příjem žádostí: 1.11.2021 – 31.12.2023

Alokace: 450 000 000 Kč

Hospodaření s vodou v obcích

Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.

Příjem žádostí: 12.1.2022 – 31.8.2022

Alokace: 1 754 000 000 Kč

Emise ze stacionárních zdrojů

Ke snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů přispěje nová dotační výzva s alokací 30 milionů korun. Cílem podpory je omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.

Příjem žádostí: 15.1.2022 – 15.1.2023 

Alokace: 30 000 000 Kč

Energetické úspory veřejných budov

Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Příjem žádostí: 1.12.2021 – 30.9.2022

Alokace: 3 285 000 000 Kč

Domovní čistírny odpadních vod

Oblíbené dotace jsou opět zde. Pro obce je připraveno 300 milionů korun z evropských fondů na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Příjem žádostí: 1.11.2021 – 31.12.2023

Alokace: 300 000 000 Kč